Konkursy

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Fotograficznym FOTWOCK. 100 lat historii miasta to…? Czekamy na Państwa zdjęcia do 31 października 2016 r. Do wygrania nagrody finansowe. Szczegóły w regulaminie oraz na www.facebook.com/fotwock.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTWOCK”

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „FOTWOCK”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5, zwane dalej „Organizatorem” ogłasza konkurs fotograficzny „FOTWOCK”, zwany dalej „Konkursem”.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja 100. rocznicy nadania Otwockowi praw miejskich oraz promocja twórczości fotografów.

4. Konkurs jest imprezą ogólnopolską, otwartą dla wszystkich pełnoletnich fotografujących. Nadesłane zdjęcia mogą reprezentować różne gatunki fotografii, ale powinny wpisywać się w kontekst otwocki.

5. W konkursie przyznane będą nagrody finansowe w wysokości:

  • I nagroda – 2 000 zł,
  • II nagroda – 1 500 zł,
  • III nagroda – 1 000 zł.

Jury konkursu może zdecydować o innym podziale nagród, oraz przyznać inne nagrody i wyróżnienia. Kwoty nagród są kwotami brutto, od których zostanie przez Organizatora potrącony należny podatek. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Prace zgłoszone do Konkursu należy przysłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. na adres: Otwockie Centrum Kultury, ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock.

7. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród oraz wernisaż pokonkursowej wystawy odbędzie się w listopadzie/grudniu 2016 r. Dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.  W przypadku zgłoszenia zestawu zdjęć, Jury może ocenić zestaw, jak również jego część. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia jest spełnienie wymogów technicznych oraz dołączenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1).

9. Wszystkie fotografie konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, dostarczone na płytach CD lub DVD. Wymagania techniczne:

  •  rozdzielczość: dłuższy bok minimum 3000 px
  • RPG lub greyscale
  • format JPG z maksymalną jakością (bez kompresji)
  • dopuszczalna jest cyfrowa obróbka i retusz zdjęć.

Zdjęcia mogą posiadać tytuły, ale nie mogą zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Płyta ze zdjęciami musi być opisana godłem autora.

10. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieograniczone i bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonej pracy – bezterminowo, w formie zapisu magnetycznego, wystaw, druku, przekazu audio i wideo, publikacji w Internecie, portalach społecznościowych, prasie, mediach i we wszystkich innych  działaniach związanych z Konkursem i jego promocją.

11. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu równoznaczne jest z oświadczeniem, że zgłoszona fotografia nie narusza praw osób trzecich, oraz że jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych zdjęć, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do Konkursu, przesyłania informacji o Konkursie oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

13. Dane twórców nagrodzonych fotografii zostaną opublikowane w Internecie, prasie, mediach oraz na portalach społecznościowych w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w Konkursie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na stronie internetowej i na oficjalnym koncie na Facebooku.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

16. W przypadku wątpliwości i sporów dotyczących kwestii nieujętych w regulaminie rozstrzygający jest głos Organizatora.

17. Organizator może odwołać lub przerwać Konkurs bez podawania przyczyny.

18. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

 Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Fotograficzny „FOTWOCK”

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………..

Godło autora: ……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba przesłanych fotografii: ………………………………………………………………………………………..

 

Tytuły prac (opcjonalnie):

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia/zdjęć nadesłanego/nadesłanych na Konkurs oraz, że nie narusza/naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie.

 

…………………………………………………………………

Czytelny podpis autora


 

KONKURS PLASTYCZNY  „ŚWIDERMAJER: PIĘKNO DREWNIANYCH DOMÓW” – REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Otwocka oraz Serwis internetowy Swidermajer.Info.
2. Celem konkursu jest popularyzacja drewnianej architektury nadświdrzańskiej „świdermajer”, jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego oraz promocja 100. rocznicy nadania Otwockowi praw miejskich.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych:
• dzieci przedszkolne
• uczniowie szkół podstawowych kl. I – III
• uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI
• uczniowie gimnazjów
4. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką (z wyłączeniem techniki przestrzennej 3D), prezentujące drewnianą architekturę linii otwockiej –  świdermajer. Nie ma limitu określającego liczbę nadsyłanych prac.
5. Wymagany format prac to A3 lub A4.
6. Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły/przedszkola/innej instytucji, klasę, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, itp.).
7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu oraz nauczyciela/opiekuna (Załączniki nr 1 i 2).
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezpłatną publikację w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, prasie lokalnej oraz w Internecie w celu promocji konkursu.
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz ogłoszenia wyników. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, nazwy instytucji w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 roku. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 6 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura konkursu: Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock, z dopiskiem „Konkurs Świdermajer”. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
12. Oceny prac dokona powołane do tego celu Jury, które przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. Wszystkie prace zostaną ocenione według tego samego kryterium.
13. Decyzje Jury są ostateczne.
14. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas finału 5. Festiwalu Świdermajer w dn. 29 maja 2016 r.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.
17. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
18. W przypadku wątpliwości i sporów dotyczących kwestii nieujętych w regulaminie rozstrzygający jest głos Organizatora.
19. Regulamin dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Otwocka a także na stronach www.tpo.com.pl i www.swidermajer.info

                                                                                                                Załącznik nr 1

 OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

 Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wzięcie udziału

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 w Konkursie Plastycznym „Świdermajer: piękno drewnianych domów” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka oraz portal internetowy Swidermajer.Info.

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenia wyników.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku pracy plastycznej oraz danych dziecka na potrzeby konkursu oraz publikację tych danych na wystawach, w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, prasie lokalnej oraz w Internecie w celu promocji konkursu.

Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Miejscowość, data                                                                          Czytelny podpis

…………………………………..

(pieczęć instytucji)                                                                                                            

                                                                                                              Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA*

 Niniejszym oświadczam, że zgłoszone do konkursu „Świdermajer: piękno drewnianych domów” prace plastyczne powstały pod moim kierunkiem i jestem pracownikiem zgłaszającej instytucji/placówki

 …………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację tych danych w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, prasie lokalnej oraz w Internecie w celu promocji konkursu.

Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis

…………………………………..

* W przypadku zgłoszenia kilku lub kilkunastu prac powstałych pod opieką danego nauczyciela, należy załączyć jedno oświadczenie.